St. John Chrysostom Church Hosts Sunday of Orthodoxy Vespers