With Metrpolitan Elias of Beirut and M.P. Atef Mijdlany in Beirut, Lebanon